Privacyverklaring SportIT

SportIT, gevestigd aan Rijstvogel 4, 7609WD Almelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 

https://www.sportit.nl/

Rijstvogel 4, 7609WD Almelo 0620676413

Bjorn Waaijer is de Functionaris Gegevensbescherming van SportIT
Hij is te bereiken via b.waaijer@sportit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

SportIT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u  deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan  te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf  onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Toewijzing team spelend lid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie  gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming  hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te  voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u  er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over  een minderjarige, neem dan contact met ons op via b.waaijer@sportit.nl, dan verwijderen wij deze  informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SportIT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming 

SportIT neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die  (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden  genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een  medewerker van SportIT) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

SportIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren  waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de  volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens trainers worden bij inactiviteit van 1 (zegge: één) jaar verwijderd. - Gegevens spelers worden bij inactiviteit van 1 (zegge: één) jaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden  

SportIT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze  overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

SportIT gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat  bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of  smartphone. SportIT gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor  dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden  worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen  optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat  gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website  hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies  meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van  uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf  doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele  toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking  van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat  betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken  in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik  maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere  vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar b.waaijer@sportit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij  u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. SportIT zal zo snel mogelijk,  maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. SportIT wil u er tevens op wijzen dat  u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

SportIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om  misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging  tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via b.waaijer@sportit.nl

Privacy en veiligheid 

Je persoonlijke gegevens. In basis worden gegevens anoniem en permanent bewaard, tenzij middels  de cookiebar anders is aangegeven. De gegevens kunnen niet herleid worden naar een persoon of  organisatie tenzij bij ons het e-mailadres bekend is door middel van een nieuwsbrief inschrijving of  andere contactmogelijkheid vanuit de websitebezoeker geïnitieerd.

Indien iemand contact met ons opneemt voor een vrijblijvende afspraak, informatie, vraag of met  andere reden waarbij wij gegeven nodig hebben zal hierom gevraagd worden door ons. Waar  mogelijk maken we gebruik van koppelingen met ons eigen systeem maar dit kan inhouden dat we  inloggegevens nodig hebben.

Jouw gegevens worden uitsluitend gedeeld met de voetbalvereniging waar jij bij aangesloten bent  voor monitoring en statistieken. In een enkele situatie zullen wij de gegevens delen met onze regio  agent, die contact onderhoudt met jou vereniging. Doel hiervan is het gebruik te monitoren en indien  nodig te verbeteren.

Copyright © 2024 SportIT. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu