Algemene Voorwaarden SportIT

Artikel 1. Definities 

 1. Account: de combinatie van een gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee de Eindgebruiker toegang kan krijgen tot de Software.
 2. Algemene Voorwaarden: geheel van de bepalingen als hier opgenomen.
 3. Data Center: de locatie waar het computersysteem (hardware en software) ten behoeve van de diensten is geplaatst.
 4. Diensten: de door Leverancier geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder vallen onder andere de dienst welke wordt gehost onder de website www.sportit.nl en alle andere aanvullende en ondersteunende Diensten.
 5. Downtime: het tijdvak waarin de Software niet beschikbaar of toegankelijk hoeft te zijn in verband met Onderhoud aan de Systemen.
 6. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die door de Opdrachtgever in staat is gesteld om van de Software gebruik te maken. Bijvoorbeeld trainers, leden of vrijwilligers van Opdrachtgever.
 7. IE: auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom of daarmee te vergelijken rechten, zoals rechten op knowhow of een domeinnaam, geregistreerd of ongeregistreerd.
 8. Leverancier: SportIT
 9. Onderhoud: het uitvoeren van geplande werkzaamheden aan het netwerk, de hardware of de Software om de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienst te kunnen behouden of te verbeteren en  het uitvoeren van incidentele of onvoorziene werkzaamheden, die naar oordeel van Leverancier onmiddellijk moeten worden uitgevoerd teneinde Incidenten te voorkomen of te verhelpen (noodzakelijk onderhoud).
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Opdrachtgever genoemd) die tegenover Leverancier door een bestelling als Opdrachtgever of  afnemer van de software optreedt en waarmee Leverancier dientengevolge een Overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een Overeenkomst te sluiten. Hieronder wordt mede verstaan de  persoon of entiteit die feitelijk van de service gebruikmaakt. In deze leveringsvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever en afnemer één en dezelfde persoon zijn. Indien de Opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de Opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.
 11. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk dan wel per E-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen Leverancier en Opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van  Diensten door Leverancier aan Opdrachtgever.
 12. Partij: Opdrachtgever of Leverancier.
 13. Partijen: Opdrachtgever en Leverancier gezamenlijk.
 14. Software: de software en functionaliteiten die op grond van de Overeenkomst ter beschikking zijn gesteld aan Opdrachtgever.
 15. Support: het door Leverancier per E-mail en via een website verstrekken van informatie en adviezen over de Software, alsmede het verlenen van assistentie op afstand bij het opsporen en  verhelpen van Incidenten.
 16. Training: de cursus of opleiding die wordt verzorgd door Leverancier met betrekking tot het gebruik van de dienst en de Software.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten,  die door Leverancier en opdrachtgever worden gesloten, tenzij door Partijen uitdrukkelijk en  schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 3. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de opdrachtgever eindigt blijven onderhavige  algemene voorwaarden de betrekking tussen Partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling  van die Overeenkomst noodzakelijk mocht zijn.
 4. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene voorwaarden gelden de  bepalingen uit de Overeenkomst.
 5. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn niet van toepassing en derhalve  niet bindend.

Artikel 3. Offertes, Overeenkomsten, opdrachten en opzegging 

 1. Door Leverancier op verzoek van de Opdrachtgever uitgebrachte aanbiedingen, offertes of  prijsopgaven hebben een geldigheidsduur van 14 (zegge; veertien) dagen na datum van de offerte.  Aanbiedingen of prijsopgaven zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend. Zolang een offerte  nog niet schriftelijk door een Opdrachtgever is aanvaard, kan de offerte op elk moment door Leverancier worden ingetrokken.
 2. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaves van Leverancier zijn vrijblijvend. Indien dit vrijblijvende  aanbod door opdrachtgever aanvaard wordt, heeft Leverancier het recht het aanbod binnen 2  (zegge: twee) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 3. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever de bestelling schriftelijk accepteert en  akkoord is met de Algemene Voorwaarden. De bestelling kan behalve schriftelijk ook per E-mail bevestigd worden. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van  Leverancier komt geen Overeenkomst tot stand en kan de bestelling niet worden behandeld. 4. Offertes, Opdrachten, afspraken en Overeenkomsten bevatten alleen die Diensten die  uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging van Leverancier zijn gespecificeerd. 5. Leverancier is gerechtigd zich bij de uitvoering van een Overeenkomst door derden te laten  bijstaan en/of die werkzaamheden door derden te laten uitvoeren zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever.
 4. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van 12 (zegge: twaalf) maanden, tenzij  anders is overeengekomen. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
 5. Een Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt, indien geen opzegging door een der Partijen heeft plaatsgevonden, stilzwijgend verlengd met 12 (zegge: twaalf) maanden. Een Overeenkomst kan door beide contractspartijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (zegge: drie) kalendermaanden vóór het einde van de Overeenkomst. 8. Opzegging kan schriftelijk en/of per E-mail geschieden, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Leverancier de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de gegevens van de Opdrachtgever te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van  de handtekening van de Opdrachtgever. Leverancier zal vervolgens de ontvangst schriftelijk en/of per E-mail bevestigen.

Artikel 4. Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de  uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever binnen 1 (zegge: één) maand na het ingaan van  de Overeenkomst schriftelijk aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen  mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever. Hierbij geldt dat het aangaan van een duurdere Dienst bij  Leverancier altijd mogelijk is waarbij Opdrachtgever het bij deze nieuw overeen te komen Dienst  behorende hogere bedrag in rekening krijgt gebracht. Indien Opdrachtgever na het aangaan van de  Overeenkomst zich een goedkopere Dienst wenst geldt dat Opdrachtgever gedurende een periode  gelijk aan de periode van de oorspronkelijke Overeenkomst het bedrag behorende bij de  oorspronkelijke Overeenkomst verschuldigd is. Opdrachtgever heeft geen rechten op restitutie van  gelden.
 2. Wijzigingen door de Opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht kunnen tot gevolg hebben dat  de levertijd wordt vertraagd. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aansprakelijkheid,  indien deze situatie zich voordoet.

Artikel 5. Dienstverlening Leverancier 

 1. Leverancier spant zich als een goede dienstverlener in zorg te drager voor:
  1. a) het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en);
  2. b) het beschikbaar houden van de Dienst(en). Met beschikbaar houden wordt bedoeld, dat  eindgebruiker de dienstverlening kan blijven gebruiken;
  3. c) de beveiliging van de gegevens die opgeslagen worden; Leverancier bepaalt daarbij, hoe deze  beveiliging plaatsvindt, opdrachtgever is daarbij ondergeschikt.
 2. Leverancier kan geen onbelemmerde toegang tot de Dienst(en) en het internet garanderen, noch  dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en)
 3. Leverancier stelt persoonlijke E-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers niet ter beschikking van  derden, tenzij Leverancier hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in  het geval de Opdrachtgever handelt.
 4. Leverancier is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling of beschadiging van  gegevens door het gebruik van de Dienst. Daaronder vallen via de servers van Leverancier verzonden  berichten.
 5. De Opdrachtgever zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Leverancier  onderhoud pleegt aan het benodigde materiaal. Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het  onderhoud. Leverancier zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de  Opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden.  Leverancier kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Opdrachtgever  op tijden van onderhoud.
 6. Leverancier is met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de  Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen.

Artikel 6. Support en Onderhoud 

 1. Leverancier stelt de Software 24/7 beschikbaar. Behoudens een onderbreking of vertraging van de  beschikbaarheid of bereikbaarheid van de Software als gevolg van Onderhoud, een incident of  overmacht situatie, zoals een stroomstoring of netwerkstoring.
 2. Leverancier zal op alle verzoeken van Opdrachtgever om Support zonder onnodige vertraging  reageren binnen 5 (zegge: vijf) Werkdagen en Incidenten zo spoedig mogelijk trachten te verhelpen. 3. Leverancier biedt ondersteuning aan Opdrachtgever en niet aan Eindgebruikers en derden. 4. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk digitaal plaats middels een bericht aan info@sportit.nl.  Onder vermelding van naam, team, omschrijving probleem c.q. wens en zo mogelijk een  telefoonnummer voor een eventuele terugbelactie. Het in behandeling nemen van een probleem  gebeurt alleen indien dit aantoonbaar dan wel reproduceerbaar is.
 3. Support door de Leverancier omvat niet:
  1. a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken;
  2. b) structureel werk, zoals het definiëren van importdefinities en koppelingen met software van  derden;
  3. c) ondersteuning op locatie;
  4. d) het op verzoek van Opdrachtgever uitbreiden van de functionaliteit;
  5. e) het converteren van bestanden en/of het importeren van bestanden;
  6. f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan Leverancier;  g) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Leverancier,  waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Software kan worden  opgestart of verbindingen naar websites van derden;
  7. h) configuratie, Training, consultancy of andere niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst omschreven  diensten;
  8. i) bestandsreparaties waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Dienst; j) Support met betrekking tot het netwerk of de internetverbinding;
  9. k) Support voor een omgeving die volgens de systeemeisen niet wordt ondersteund. 6. Als Opdrachtgever regelmatig een beroep doet op Support, omdat Opdrachtgever onvoldoende  kennis heeft van de systemen in de werking met de Dienst, kan Leverancier in overleg met de  Opdrachtgever een Training voor Opdrachtgever verzorgen. De kosten van de Training zijn voor  rekening van de Opdrachtgever.
 4. Leverancier staat het vrij om updates, innovaties of upgrades door te voeren. Leverancier zal de  Opdrachtgever tijdig informeren over updates, innovaties of upgrades van de Software. Leverancier  bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van de Opdrachtgever het versiebeleid en zorgt ervoor dat  telkens voor zover mogelijk de meest recente functionaliteit beschikbaar is. Leverancier stelt  Opdrachtgever vervolgens op de hoogte van nieuwe functionaliteiten na het uitvoeren van de  update.

Artikel 7. Betaling 

 1. Betaling geschiedt middels een digitale factuur, wordt door middel van automatische incasso geïnd en dient voor het ingaan van de dienstverlening te geschieden.
 2. Betaling kan per jaar of per maand geschieden. Afspraken hierover worden gemaakt in de offerte. 3. Betaling vindt vooraf plaats. Na het aflopen van de Overeenkomst kan echter nacalculatie  plaatsvinden als blijkt dat het reeds betaalde bedrag niet de geleverde diensten dekt. Hiermee wordt  het aantal teams bedoeld. Deze calculatie vind aan het begin van een nieuw voetbalseizoen plaats  (September)
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. a) Zal de Opdrachtgever een aan Leverancier verschuldigde vertragingsrente berekend worden ter  grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand  worden in deze als volle maanden berekend;
  2. b) Zal de Opdrachtgever, na daartoe door Leverancier te zijn gemaand, ter zake van  buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de  vertragingsrente met een absoluut minimum van €150,-
  3. c) Heeft Leverancier het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning  e.d., een bedrag van tenminste €20- ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen.  Leverancier zal dit in de overeenkomst en/of factuur vermelden.
  4. d) Kosten die gemaakt worden middels het inschakelen van een gerechtelijke deurwaarder of  betaling via de rechtbank worden doorberekend op Opdrachtgever.
 4. De geoffreerde tarieven mogen éénmaal per jaar, per 1 september, worden bijgesteld op basis van  de CBS Consumentenprijsindex (CPI)

Artikel 8. Levering en Leveringstermijnen 

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze  noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
 2. Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na de opdracht  en aanlevering, schriftelijk dan wel per E-mail, van de door Leverancier bepaalde noodzakelijke  gegevens en documenten of op een later af te spreken tijdstip.
 3. Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de  afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever.

Artikel 9. Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,  verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Leverancier opgeschort tot het moment waarop zij  weer redelijkerwijs in staat kan worden geacht aan haar leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 10. Licentie en data 

 1. Al het Intellectueel Eigendom (IE) die verband houden met de diensten van Leverancier, waarom  de rechten op de programmatuur van de Software (inclusief toekomstige updates), zijn en blijven  volledig eigendom van Leverancier en kunnen nimmer eigendom worden van Opdrachtgever of de  Eindgebruiker. De IE op alle aanpassingen of verbeteringen van de Software, ongeacht of deze het  gevolg zijn van verzoeken, suggesties of ideeën die afkomstig zijn van de Opdrachtgever, liggen  eveneens volledig bij Leverancier. Voor zover Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst IE verkrijgt of kan verkrijgen, zal Opdrachtgever de eigendom van alle (toekomstige) IE reeds nu bij  voorbaat overdragen aan Leverancier. Voor zover nodig zal Opdrachtgever op eerste verzoek van  Leverancier haar volledige medewerking verlenen aan de opdracht van de IE aan Leverancier. 2. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Software voor de  duur van deze Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd om ten aanzien van dit gebruiksrecht  niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licenties te verstrekken aan Eindgebruikers voor de duur  van deze Overeenkomst. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat inhoud van deze sub licenties in  overeenstemming is met deze Overeenkomst.
 2. Het is Opdrachtgever verboden programmatuur, applicaties, data of andere materialen waarvan  de IE bij Leverancier rusten, te kopiëren, te bewerken, te compileren, samen te voegen, te  assembleren, te bewerken, na te maken, te ontleden of op andere wijze te trachten de broncode van  de programmatuur of de applicatie af te leiden. Voorts is het Opdrachtgever verboden  programmatuur, applicaties, data of andere materialen waarvan de IE bij Leverancier rusten, in al  dan niet gewijzigde vorm, te openbaren of te gebruiken buiten de scope van deze Overeenkomst. 4. Data of gegevens die door de Opdrachtgever of de Eindgebruiker in het kader van het gebruik van  de diensten worden toegevoegd aan de databanken, directories of bestandsmappen van de  Software, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever of de Eindgebruiker. Uitsluitend Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en het rechtmatig gebruik van deze data of  gegevens.
 3. Gemaakte content door Eindgebruikers kan en mag door Leverancier gebruikt worden ter  inspiratie voor de doorontwikkeling van het database en de Software. Op deze content kan  Eindgebruiker geen auteursrecht claimen, mits anders aangegeven.
 4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk  beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd  materiaal wordt onder andere verstaan: huisstijlelementen, foto’s, video’s en muziek.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en boeteclausule 

 1. In het geval opdrachtgever en/of eindgebruiker in strijd handelt met deze Overeenkomst dan is  opdrachtgever en/of eindgebruiker jegens Leverancier aansprakelijk voor alle schade die de  leverancier lijdt als gevolg van deze inbreuk.
 2. In het geval de opdrachtgever en/of eindgebruiker in strijd handelt met deze Overeenkomst dan is  opdrachtgever en/of eindgebruiker zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling of  gerechtelijke tussenkomst een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd aan Leverancier van EUR  200 (zegge: tweehonderd euro) per overtreding, onverminderd en naast het recht van Leverancier  tot het vorderen van een schadevergoeding voor de geleden schade als gevolg van de overtreding.

Artikel 12. Ontbinding, annulering 

 1. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265  e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen  verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens  onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang  van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der Partijen. 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang  van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomt door één der Partijen. 4. In geval de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij Leverancier 20% (zegge  twintig procent) van het totale bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan Leverancier bovenop  het volledige bedrag voor de duur van de Softwarelicentieovereenkomst. Het verschuldigde bedrag is  een vergoeding voor de door Leverancier gemaakte kosten, schade en gederfde winsten. 5. Opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q.  opzegging en vrijwaart Leverancier ter zake.
 3. Door Opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 4. Opdrachtgever is verplicht om beëindiging van de overeenkomst 2 (zegge: twee)  kalendermaanden voor de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk mede te delen aan  Leverancier. Bij geen schriftelijke beëindiging zal de Softwarelicentieovereenkomst met 1 (zegge:  één) jaar verlengd worden.
 5. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover  Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulerings- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

Artikel 13. Gebruiksvoorwaarden 

 1. Opdrachtgever zal er voor zorg dragen en erop toezien dat de Eindgebruiker de navolgende  verplichtingen nakomt:
  1. a) De Eindgebruiker zal als enige gebruik maken van het Account en deze niet met anderen delen;  b) De Eindgebruiker zal de gebruikersnaam en het wachtwoord dat behoort bij zijn Account  zorgvuldig bewaren en deze niet aan derden verstrekken;
  2. c) In geval van verlies, diefstal of het (vermoeden van) misbruik van de gebruikersnaam en het  wachtwoord zal de Eindgebruiker onmiddellijk Leverancier informeren;
  3. d) De data, bestanden of andere digitale gegevens die door de Eindgebruiker worden gedeeld of  uitgewisseld met de systemen van de mobiele app zullen geen strafbare inhoud hebben en vrij zijn  van virussen of vergelijkbare defecten;
  4. e) De Eindgebruiker zal uitsluitend van de mobiele app gebruik maken voor legale doeleinden en hij  zal zich niet schuldig maken aan ‘spamming’ en geen inbreuk maken op rechten van derden, zoals  rechten van intellectuele eigendom;
  5. f) De Eindgebruiker zal niet op een zodanige wijze gebruik maken van de mobiele app dat daardoor  een storing of vertraging in de bereikbaarheid of toegankelijkheid van de mobiele app ontstaat, zoals het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden  data, of het excessief vaak toegang proberen te krijgen tot de mobiele app;
  6. g) De Eindgebruiker zal zich niet bezighouden met ‘hacken’ of het op andere wijze ongeautoriseerd  toegang verschaffen tot computersystemen, software of data van Leverancier of derden, al dan niet  met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een “scrape”, “crawl” of “spider”);  h) De Eindgebruiker zal zich niet schuldig maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen  het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of goede  zeden;
  7. i) De Eindgebruiker zal geen toegang trachten te krijgen tot welk deel dan ook van de mobiele app waartoe Opdrachtgever niet gemachtigd is, of tot gegevens die binnen de mobiele app worden  gehouden of toegankelijk zijn via de SaaS-dienst, tenzij toegang wordt getracht te krijgen tot  gegevens die door Opdrachtgever zijn ingevoerd of tot gegevens die door Leverancier beschikbaar  zijn gesteld aan alle gebruikers binnen of via de dienst;
  8. j) De Eindgebruiker zal geen andere vorm van geautomatiseerde integratie gebruiken dan de  geautomatiseerde integratie via de API’s (application programming interface) die Leverancier heeft  verstrekt of geadviseerd;
 2. Indien Leverancier constateert dat een Eindgebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt of  dreigt te gaan overtreden, is Leverancier gerechtigd om zonder voorafgaand overleg met  Opdrachtgever zelf in te grijpen om de overtreding te beëindigen, dan wel dit dreigende gevaar af te  wenden dan wel te voorkomen, bijvoorbeeld door het Account van de betreffende Eindgebruiker, al  dan niet tijdelijk, af te sluiten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Eindgebruiker  veroorzaakte schade die het gevolg is van een overtreding van deze voorwaarden
 3. Indien naar het oordeel van Leverancier hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het  functioneren van de computersystemen of het netwerk van de software of derden is Leverancier  gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht. Leverancier is te allen tijde  gerechtigd om aangifte te doen van door haar geconstateerde strafbare feiten en nimmer  aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg kan zijn van deze afgifte. Kosten die  Leverancier hierbij moet maken kunnen in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 14. Verplichtingen van Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 6 van deze Algemene  Voorwaarden.
 2. De Opdrachtgever is verplicht om door Leverancier versterkte aanmeldingsformulieren volledig en  correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling  genomen.
 3. De Opdrachtgever dient Leverancier per direct schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te  brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of  zij aansprakelijk voor alle schade die Leverancier als gevolg daarvan lijdt.
 4. De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en  zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst(en) te gebruiken voor handelingen en/of  gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de richtlijnen van de Reclame  Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder  meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  1. a) Het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud (spamming). Hieronder is ook spam  begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een Dienst bij  Leverancier;
  2. b) Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins  handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. c) Het verspreiden en/of openbaar maken van onrechtmatige en/of strafbare gegevens, waaronder  racistische uitingen, kinderpornografie, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen;
  4. d) Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet  (hacking), waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door  middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers  waarop de Diensten van Leverancier actief zijn;
  5. e) Het bewust of onbewust overbelasten van de Dienst(en);
  6. f) Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen;
  7. g) Het schenden van de privacy van derden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden  van de openbare orde.
 6. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers te hinderen en/of schade toe te  brengen aan de Diensten van Leverancier. Leverancier is gerechtigd om bij constatering van hinder,  dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. Leverancier  zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Leverancier  kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in  welke vorm dan ook aan de kant van de Opdrachtgever.
 7. De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account.  In navolging hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en  geheim te houden. Indien de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben  verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij Leverancier. Deze  melding kan worden gericht aan het volgende E-mailadres: info@sportit.nl.
 8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Account, de handleiding of andere uit de  Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven.
 9. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Dienst(en) op een dusdanige manier te gebruiken die  de werking van de Diensten van Leverancier en de levering van de Diensten aan andere  Opdrachtgevers niet belemmert.
 10. Indien Leverancier in het Account van Opdrachtgever data aantreft welke in strijd zijn met deze  Algemene Voorwaarden in de breedste zin des woord, behoudt Leverancier zich het recht deze  zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten.
 11. Leverancier houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te  ontzeggen zonder dat bij Opdrachtgever of enige derde recht bestaat op teruggave van gelden,  indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van  deze Algemene Voorwaarden.
 12. Leverancier zal wegens weigering van toegang tot de Dienst op grond van deze Algemene  Voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier  voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Opdrachtgever is te allen tijde  aansprakelijk voor eventuele schade die Leverancier of derden oplopen als gevolg van het niet  naleven van het gestelde in deze Algemene Voorwaarden.
 13. Indien Opdrachtgever aan Leverancier informatiedragers, elektronische bestanden of software  etc. verstrekt dan wel doet toekomen, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische  bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 14. De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie,  randapparatuur en verbindingen om toegang tot de Dienst(en) te verkrijgen.
 15. De Opdrachtgever mag niet meer accounts gebruiken dan de hoeveelheid accounts als  beschreven in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid  niet wordt overschreden.

Artikel 15. Garanties en aansprakelijkheid van Leverancier 

 1. Leverancier is verantwoordelijk voor de continuïteit van de diensten, behoudens de hierna  genoemde omstandigheden waarvoor Leverancier geen aansprakelijkheid accepteert:
  1. a) Storingen of onderbrekingen in de diensten als gevolg van onjuist, ondeskundig of excessief  gebruik van het netwerk of de Software door Opdrachtgever of de Eindgebruiker;
  2. b) gebreken, storingen of vertragingen in de communicatielijnen of dataverbindingen tussen het Data  Center en de Eindgebruiker;
  3. c) gebreken, storingen of vertragingen die zijn gelegen in de communicatielijnen, dataverbindingen,  computersystemen of het netwerk, voor zover beheerd door de Opdrachtgever of de Eindgebruiker;
  4. d) verminking, beschadiging of verlies van (het gebruik van) data van Opdrachtgever of  Eindgebruiker;
  5. e) schade verband houdende met het gebruik van de door Opdrachtgever voorgeschreven zaken  materialen of software van derden;
  6. f) schade in verband met de inschakeling van door Opdrachtgever voorgeschreven leveranciers;
 2. Leverancier is uitsluitend verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van data of gegevens van  de Opdrachtgever of de Eindgebruiker, voor zover dit verlies het gevolg is van een aan Leverancier  toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die gekwalificeerd kan worden  als opzet of grove schuld van Leverancier of haar personeel. In dit geval is Leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de  achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm  van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan  ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot directe schade van de Opdrachtgever.  Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder nadrukkelijk wordt verstaan omzet of winstderving van Opdrachtgever of de Eindgebruiker.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier is verder beperkt tot maximaal het gefactureerde bedrag als  voorzien in de laatst aangegane Overeenkomst.
 5. Leverancier zal geen klachten of claims van de Eindgebruiker in behandeling kunnen nemen.  Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Eindgebruiker zich uitsluitend zal wenden tot de  Opdrachtgever, die de klacht of claim vervolgens onder deze Overeenkomst bij Leverancier kan  indienen. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle aanspraken die direct afkomstig zijn van een  Eindgebruiker.
 6. Leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van  derden, waar Leverancier weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Leverancier kan derhalve niet  aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Leverancier  of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met  Leverancier.
 7. Leverancier is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden  opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken  en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen  en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan derhalve niet aansprakelijk  gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van  vertrouwelijke of geheime informatie.
 8. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier en derden mochten lijden ten  gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 9. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige  data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Opdrachtgever  vrijwaart Leverancier dan ook van iedere aansprakelijkheid.
 10. Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige Downtime van de Diensten van Leverancier. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier dan ook van enige  aansprakelijkheid.
 11. In alle gevallen van een uiteindelijke aansprakelijkheid is Leverancier slechts aansprakelijk,  ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever het  afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald. Indien middels uitspraak van de  aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier is vast komen te staan dat de aansprakelijkheid van  Leverancier een omvang heeft groter dan het bedrag dat de opdrachtgever het afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald, is Leverancier slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat  de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden  mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het  wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde  Dienst(en)

Artikel 16. Overdraagbaarheid en uitbesteding 

 1. Partijen zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst  over te dragen aan een derde, zonder de toestemming van de andere Partij.
 2. Leverancier is bevoegd om bij uitvoering van deze Overeenkomst gebruik te maken van de  diensten van derden, hetzij in onder aanneming of door inhuur van personeel. Leverancier blijft in  dat geval jegens de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de  diensten en alle overige verplichtingen zoals vastgelegd in deze Overeenkomst. Leverancier voldoet  aan haar eventuele verplichtingen als hoofdaannemer of inlener met betrekking tot de belasting of  sociale premies.

Artikel 17. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden 

 1. Leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen  en/of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van  een termijn van 20 dagen na schriftelijke bekenmaking van de wijziging.
 3. Wijzigingen worden naar keuze van Leverancier op de website van Leverancier (www.sportit.nl)  bekend gemaakt dan wel per E-mail.
 4. Indien Opdrachtgever aangeeft niet akkoord te gaan met de wijzigingen, behoudt Leverancier zich  het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder  enige teruggaaf van reeds betaalde gelden voor afgenomen Diensten.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op de door of namens Leveranciers gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht  van toepassing. Alle geschillen tussen Leverancier en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan  de bevoegde rechter in het arrondissement waar Leverancier haar vestigingsplaats heeft.
 2. Indien bij gerechtelijk uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden  verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.  Leverancier en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter  vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden  genomen.
Copyright © 2024 SportIT. Alle rechten voorbehouden.
crossmenu